Giảng viên

Giảng viênThông tin khóa học
Khóa học: Cao Nhân Phong Thuỷ Âm Trạch
Khai giảng: 30/12/2022
khóa học khác

Long Nhãn Pháp Dương Trạch

Khai giảng: 30/12/2022

Thời gian học: 1 ngày

Tầm Long Điểm Huyệt

Khai giảng: 30/12/2022

Thời gian học: 3 ngày thực hành ở hiện trường

Chuyên Gia Loan Đầu

Khai giảng: 30/12/2022

Thời gian học: 1 ngày lý thuyết + 3 ngày thực hành ở hiện trường

Loan Đầu Thực Chiến

Khai giảng: 30/12/2022

Cao Nhân Phong Thuỷ Dương Trạch

Khai giảng: 30/12/2022