Kỳ Môn Độn Giáp & Dự Đoán Đầu Cơ Tài Chính | Forex - Ngoại Tệ - Cổ Phiếu

Ứng Dụng Kỳ Môn Độn Giáp Dự Đoán Đầu Cơ Tài Chính bắng cách xét 2 cung Sinh Môn và Thương Môn cùng sinh cho cung có thiên bàn ngày sinh thì biểu thị lợi nhuận ngắn hạn rơi vào túi của người hỏi, lợi nhuận dài hạn cũng có và người này thu được món lợi lớn. 

 

Khắc Ứng Cho Bát Môn Trong Kỳ Môn Độn Giáp

Khắc Ứng Cho Bát Môn trong Kỳ Môn Độn Giáp bao gồm 8 cửa: Hưu, Cảnh, Sinh, Khai, Thương, Đỗ, Tử, Kinh. Mỗi môn sẽ mở ra cánh cửa khác nhau giúp bạn tìm thấy lời giải đáp trước khi tiến hành khởi sự.